Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan en dat de kerk, pastorie en de begraafplaatsen netjes worden onderhouden. Daarnaast is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het bijhouden van registers, zoals het doopboek en de ledenadministratie.

Als actieve gemeente hebben wij jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan financiële verplichtingen. Een groot deel daarvan heeft betrekking op onze eigen gemeente en omvat bijvoorbeeld het traktement en bijkomende kosten van de predikant, het onderhoud van de kerk en pastorie en kosten van bijvoorbeeld jeugdwerk, vergaderingen, vergoedingen voor organisten en kosters, bloemen en het kerkblad. Daarnaast zijn er bovengemeentelijke uitgaven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de afdrachten voor de centrale PKN organisatie in Utrecht, via het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas. Ook betaalt het college jaarlijks een vast bedrag aan ontwikkelingshulp projecten.

Om dit alles te kunnen bekostigen organiseert het college jaarlijks geldwervingsacties onder de leden. De actie kerkbalans is hiervan de belangrijkste. Verder zijn er ondermeer speciale collectes voor de kerk ter gelegenheid van bid en dankstond. Onze gemeente verkeert verder in de gelukkige omstandigheid dat een aantal mensen in het verleden veel bezittingen aan de kerk geschonken hebben. Met de opbrengsten van deze bezittingen in de vorm van rente en pacht kan een aanzienlijk deel van de jaarlijkse financiële verplichtingen worden betaald.

Het onderhoud van de kerk, pastorie en de begraafplaatsen heeft naast de financiële kant ook een organisatorische kant. Waar mogelijk worden meerjarige afspraken gemaakt met gespecialiseerde bedrijven voor restauratie werkzaamheden, schilderwerk en groenonderhoud. Ook zijn er meerjarige afspraken gemaakt met bedrijven voor het onderhoud van de kerkklok, het orgel, de verwarming en geluidsinstallatie. Omdat onze kerk een monument is kunnen wij bij de planning van het buiten onderhoud van de kerk gebruik maken van de jaarlijkse inspecties van de monumenten wacht en worden de kosten van het buitenonderhoud voor de helft gesubsidieerd vanuit het nationaal restauratie fonds.

Al met al heeft het college van kerkrentmeesters een hele klus. Gelukkig hoeft ze niet alle werk alleen te doen. Er zijn veel vrijwilligers die meehelpen: notabelen helpen bij de geldinzameling, kerkschoonmakers, kosters, preekvoorzieners en een beheerder om te helpen bij de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de begraafplaatsen. Een beschrijving van de activiteiten van het college van kerkrentmeester kan dan ook niet beter eindigen, dan met een hartelijk ‘dankjewel’ voor alle vrijwilligers die meehelpen aan onze taken.


leden kerkrentmeesters
1. Sjoerd Huitema voorzitter
2.  Klaas Kooistra secretaris
3. Annet Spronk penningmeester
4. Annet Spronk administratie
5. vacature algemeen